FANDOM


Lost-hatch-clock-screensaver-2

שעון העצר ממוקם בתחנת הברבור והוא מקושר עם המחשב שנמצא בתחנה. השעון היה מתחיל ספירה לאחור של 108 דקות עד שמישהו היה מקליד על המחשב הישן שבתחנה את הספרות-42+23+16+15+8+4=108 שהיו מבטלות את הספירה לאחור, מאפסות אותה ומתחילות אותה מחדש. כאשר הייתה נשמעת האזעקה ברחבי התחנה, על האדם אשר היה מאייש את התחנה היה להקליד את המספרים בזמן שנותר וללחוץ על כפתור ההרצה.הלחיצה על הכפתור מאפסת את שעון-העצר בחזרה ל-108 דקות. במידה והלחיצה על הכפתור אינה מתבצעת, שעון העצר הופך לאדום ושחור עם הירוגליפים, והרמקול בתחנה משמיע שוב ושוב את ההודעה "כשל-מערכות". מאוחר יותר, נתגלה שהכפתור משמש כמנגנון פליטה לפעילות אלקטרומגנטית הממוקמת בחלק האטום של תחנת הברבור. התקרית, לפי דבריו של קלווין, הייתה דליפה בבלימה של מטען אשר הצטבר במשך הזמן. לאחר 108 דקות, המטען המצטבר מגיע לנקודה בה השדה המגנטי הנוצר מאחורי קיר הבטון, מתחיל להשפיע על תחנת הברבור. השדה המגנטי ימשיך לגדול, ובמידה ולא ייעצר, התגובה שתיווצר עלולה להשמיד את כדור הארץ כולו, או לפחות את החיים עליו.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.